De regelvisserij.
De visserij, die men langs de kust van Zurich tot de Zwarte Haan uitoefende, werd de regelvisserij genoemd.
Men viste op haring met fuiken, die in een lange rij (regel) dwars op de zeedijk achter elkaar stonden.
Met het woord regel werd tevens aangeduid de gemeenschap van vissers, die op deze wijze gezamenlijk de haringvangst uitoefenden.
De enkele kilometers lange rij netten, of schutwand, belette de langs zwemmende scholen haring in het voorjaar de doortocht naar hun paaiplekken in de Zuiderzee.
Aangezien de fuiken die vlak achter de glooiing van de plaat stonden, het beste vingen, moest er om geen onenigheid te krijgen, geloot worden om iedere plaats in de regel.
Te Koehool viste Jan Heeringa, die omstreeks 1900 het pand Sedyk 5 bewoonde, in de regel “Nooigedacht”bij paal 24.
Er waren bij deze regel 7 boten met elk 2 vissers.
De loting vond plaats bij Heeringa thuis.
De jongste zoon mocht vaak de houtjes met ieders naam erop uit het trommeltje trekken.
Nadat de eerste 7 te verdelen plaatsen vanaf de dijk waren verloot, trok hij weer opnieuw voor de volgende 7 plaatsen in de regel en zo ongeveer 16 keer.
Totaal werden er bij deze regel wel 7 maal 16 span (1 span is 2 fuiken) uitgezet met een lengte van ongeveer 2200 meter. Met het loten werd ook bepaald wie de afmeter en wie de paalzetter moest zijn.
De richting van de regel werd in onderling overleg bepaald.
De opbrengst van de haring was voor de boot, dat wil zeggen voor de 2 vissers tezamen in een boot en werd niet verdeeld over alle deelnemers.
Ook een gevangen zalm was voor de boot.
Dat kon een prachtige meevaller zijn, want zalm bracht veel geld op.
Werd er echter een rob gevangen, dan was deze van de hele regel.
De man die voor de vanger in zee stond moest de zeehond villen en koken.
Vet en traan werden verdeeld over alle regelvissers die het gebruikten voor het soepel maken van leerwerk, laarzen en schootsvellen.
Het aantal boten per regel kon varieren van 2 tot 13.
In Barradeel en Wonseradeel waren er voorheen ongeveer 18 regels.
Het Bildt is hier niet meegerekend.

Uit Wonen en Werken Koehool.