Fam. J. Visser Hoarnestreek 19.

“De Sint Jorispleats”.
Ien fan de tsjerkepleatsen , neffens de ferhalen moast om dizze pleats ien kear yn it jier, it byld, dat op’ toer fan de Easterbierrumer tsjerke stie( ynpleats fan de hoanne), dy fan de drakedeader Joris, yn prosesje omhinne droegen wurde.
As se dan it fiskerspaed lâns rűnen, as de Konkelswei, seit it ferhael net.
Stadichoan sil dat ophâlden węze, gjinien fan de Easterbierrumers hat dat meimakke.
It is wol de reden, dat it doarpskrântsje it “Jorisnijs” hjit. Binne de Vissers foarhinne ek hjerringfisker west?.
Ien fan de pleatsen, sa’t se foarhinne allegearre oan de súdkânt,it troch de:”âld-seedyk-dyk”beskerme wienen.