Fam. R.G.Wijngaarden Dr.J.Zijlstraleane 17.

Dan oan e skant noch in pleats, foarhinne en no soms noch wol: an de Wijngaardens reed.
Dizze pleats sil al wol langer by de fam. Wijngaarden yn eigendom wze: Leendert en Siep wennen der en foarhinne mogelik syn heit ek al.
Oan de besteande landerijen is ek net folle feroare en dat wiist wol op regelmatich gebrk.