Fam.C.D.deVries Haerdawei 27.

Foarhinne wennen hjir: J.J.Visser en Willem Visser en H.P.deJong en P.de Jong.
Fam.de Jong hat dit spul bouwe litten.
De tsjinwurdige bewenner hannelt yn bouwmaterialen.