Fam. R.Visser Fiskerspaad 28.

Op ‘e oare “Tjerkepleats” wennet wer in Rintsje Durks Visser.
Yn hoefier de gebouwen noch fan de Ned.Herf.Tsjerke binne; mar derom kin de namme Tsjerkepleats in oantinken ut eardere tiden, wol bestean bliuwe.
Froeger wie der ek in rinpaad fan de iene nei de oare pleats, der’t eardere fiskers ek lans runen, skean troch de greiden.
Oer de sleatten leinen “houtsjes”om der oer rinne te kinnen.
Dat skeane paad by de “dobbe”lans; it “swiet”wetter plak, der’t men yn droege riten, wetter wei helle foar it deistich gebrûk.