Fam. P.A.Deinum Konkelswei 2.

De namme Konkelswei foar de dyk,dyt rint wer oan de Hoarnestreek ta, komt fan it Latynske wurd Conchis, foar skulpen.
De dyk sil wol ien fan de foarrige modderreden wze, dyt mei skil, fine skulpen,ferhurde is en dan wat better begeanber wie.
Dat skil dat oan de seedyk oanspielde,waard foarhinne mei skipkes ophelle en brkt foar ferhurdzjen fan hiemen en omgongen fan Tsjerkhven; hjir wennet Deinum, dyt syn skoanheit Gerrit Wijngaarden opfolge.