In het archief van de Oude Gemeente Barradeel vonden we een heel interessant boekje genaamd: Proeve van Straatnaamgeving voor de Gemeente Barradeel 1953 Ieder dorp in onze oude gemeente heeft er een map bij gekregen met de naam: Straatnaamgeving 1953. Voor 1953 hadden de toen bestaande straten nog geen officiële naam, maar dit is nadien verandert. Hoe deze namen tot stand zijn gekomen is vaak heel interessant en vind u in deze mappen. Heel vaak staat er interessante geschiedenis bij en is echt de moeite waard om te lezen.

OOSTERBIERUM.

Deze naam komt voor het eerst voor in de bronnen van 1335.

De inwoners hebben geruime tijd de bijnaam "de koekefretters"(koeketers) gehad, doch een verklaring voor dit woors is niet gegeven.

De grenzen van het dorp Oosterbierum zijn de volgende:in het westen de Slachtedijk; in het zuiden de gemeentegrens; in het Noorden de Waddenzee en in het Oosten de Westgrens van het dorp Tzummarum.

KEATSEBOURREN

BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de in de hoofdweg in het dorp gelegen brug over de Oosterbierumer vissersvaart in Oostelijke richting tot aan de woning thans bewoond door Jac. Hiemstra, welke het dorpsplein afsluit.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Op het dorpsplein werd vroeger veel de kaatssport beoefend.
VOORSTEL: Keatsebuorren of Kaatsbuurt.
BIJZONDERHEDEN:
Tot de Keatsebuorren ook te rekenen de 4 woningen staande op het kruispunt van "de Buorren" met "de Keatsebuorren".
De omgeving van deze woningen, waar een drietal Lindebomen staan,werd vroeger het äsgat"genoemd, daar hier het huisafval werd gedeponeerd.
Thans aangeduid met "onder de bomen".
De ten Oosten van de Herv.kerk lopende landweg naar de boerderij bewoond door de heer L.Wijngaarden wordt wel "Wijngaardenreed" of "Domineesreed" genoemd.
Deze namen hebben geen betekenis.
Ten Noorden van deze "Keatsebuorren" loopt vanaf de woning bewoond door de wed.H.Stellingwerf een voetpad in Noordelijke richting hetwelk voorbij de woning bewoond door de heer S.Janzen aansluit op "de buorren".
In de volksmond staat dit voetpad bekend als "de Terp",voorshands zou de nummering van de hieraan staande woningen plaats kunnen hebben vanuit de Keatsebuorren.
Dit pad wordt dikwels door kerkgangers gebruikt zodat overwogen zou kunnen worden dit gedeelte samen te trekken met no. 12 en te noemen "de Terp"of "Kerkstraat".
De eerste naam zou de hoge ligging van dit dorpsgedeelte onderstrepen.

LIDLUMERWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Keatsebuorren tot de Kapelleweg. VOORSTEL: Lidlumerweg.
TOELICHTING:
Weg lopende van Oosterbierum naar en door Klooster-Lidlum.

DE BUORREN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Keatsebuorren 150 M. in Noordelijke richting, daarna ± 85 M. in Oostelijke richting.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Deze straat vormde met de Keatsebuorren de oorspr. kern van het dorp en werd met de algemene naam "de Buorren"aangeduid, zulks ter onderscheiding van de Keatsebuorren.Br> VOORSTEL: De Buorren of De Buurt.
BIJZONDERHEDEN:
Het in Oostelijke richting lopende weggedeelte wordt ook wel genoemd "Het Noordeinde".

VISSERSPAD.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de hoek waar de Buorren in Oostelijke richting ombuigt, in Noordelijke richting tot de Hornestreek.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Het pad loopt vanaf het dorp naar de Waddenzee en zal eertijds door de vissers van belang zijn geacht.
VOORSTEL: Visserspad.
BIJZONDERHEDEN:
Juist voorbij het loopbruggetje over de Oosterbierumervissrsvaart lag aan de Westzijde vroeger "de dorpsdobbe", welke in tijden van droogte voor een ieder beschikbaar was (waterreservoir).

CONCHISWEG
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het eindpunt van de Buorren 110 M. in Noordelijke richting, daarna 100 M.in Oostelijke en vervolgens in Noordelijke richting tot de Hornestreek met een zijtak die, na 75 M. in Oostelijke richting te zijn gelopen, ombuigt naar het Zuiden en uitkomt op de Lidlumerweg.
VOORSTEL: Conchisweg.
BIJZONDERHEDEN:
Word wel genoemd de "Konkelswei", een vervorming van Kokkelswei.
De kokkel is een soort schelp.
De woningen staaande ten Westen van de Conchisweg aan de Hornestreek, thans bewoond door de heer M.Dijkstra, worden in de volksmond "de Diggelpôlle genoemd.

SCHOOLSTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het eindpunt van de Buorren, in Oostelijke richting tot aan de Conchisweg.
VOORSTEL: Scoolstraat.
TOELICHTING: Aan deze weg wordt thans de nieuwe lagere school voor het dorp Oosterbierum gebouwd.

SPORTLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Schoolstraat in Zuidelijke richting tot het sportterrein.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Sportlaan.

SEXBIERUMERWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf beginpunt Keatsebuorren lopende in Z.W.richting tot de grens van het dorp Oosterbierum.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Verbindingsweg van de dorpen Oosterbierum en Sexbierum.
VOORSTEL: Haerdaweg.
TOELICHTING: Doch lopende tot de Stationsweg te Oosterbierum (grens bebouwde kom) of tot de woning bewoond door de heer Zijlstra of tot de oprit van Haerda State.
BONTSTAAN DER BENAMING:
Het gedeelte gelegen in de bebouwde kom van een afzonderlijke naam te voorzien en daarmee vast te leggen de naam van de hieraan gelegen Haerda State, bewoner de heer J.Jukema.

HEAREWEI.
VOORSTEL: Hearewei of Heereweg.
TOELICHTING:
Lopende vanaf de Haerdaweg tot de Slachtedijk waar hij dan aansluit op de Hearewei Sexbierum.
Zie toelichting Sexbierum.

GRIENE LEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Haerdaweg in Noordelijke richting tot de Hornestreek.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Een drijfpad voor het vee van en naar de "buitendijkse" landen "de grienen".
BIJZONDERHEDEN:
Een gedeelte van dit openbaar voetpad is practisch vervallen.
Het vangt thans aan bij de woning bewoond door de heer Joh. Houtsma.

STATIONSWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf eindpunt Haerdaweg lopende in Z.O. richting tot oude spoorweg.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Hieraan staat het voormalig station van de Noord-Friese Lokaal Spoorwegonderneming.
VOORSTEL: Stationsweg.
BIJZONDERHEDEN:
werd vooerheen wel Koopmansreed genoemd naar de bewoner van een daaraan gelegen boerderij.

'T EILANDJE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Een groepje woningen staande ten Z. van N.H.kerk naast de pastorie.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Oorspronkelijk was dit complex woningenvrijwel geheel door water omgeven.
VOORSTEL: Kerkbuurt.
TOELICHTING:
De pastorie en deze woningen vormen als het ware een afzonderlijk buurtje, gelegen nabij de kerk.

KERKSTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Noordzijde van de Keatsebuorren lopende in Oostelijke richting en toegang gevende naar de Geref.kerk.,BR. VOORSTEL: Kerkstraat.

'T NEARSTEEGJE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Lidlumerstraat in Noordelijke richting naar de Kerkstraat.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Een zeer smal steegje.
VOORSTEL: 't Nearsteegje.
Daar hieraan slechts 1 woning staat kan deze naam wel vervallen.
Huisnummering vindt dan plaats alsof de woning gelegen is aan de Lidlumerweg.

BAINZEMIEDLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Slachtedijk in Oostelijke richting tot de Monnikeweg.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Een landnaam,welke aanduid de zeer lage ligging van de hier gelegen percelen land,welke van minder goede kwaliteit.
VOORSTEL: Bainzemiedlaan.

2e DE MIEDLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende 550 M. ten Noorden van de Bainzemiedlaan vanaf de Slachtedijk in Oostelijke richting tot het Miedpad, een landreed, die de 2e en 1ste Miedlaan verbind.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Landweg in de Mieden.
VOORSTEL: 2e Miedlaan.
BIJZONDERHEDEN: Hieraan geen woningen.

1ste MIEDLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende 900 M.ten Nooerden van de 2e Miedlaan vanaf de Slachtedijk in Oostelijke richting tot het Miedpad.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Landweg in de Mieden.
VOORSTEL: 1e Miedlaan.

MIEDPAD.
BEGIN EN EINDPUNT:
Verbinding van de eindpunten van de 1ste en de 2e Miedlaan.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Landweg in de Mieden.
VOORSTEL: Miedpad.

toelichting:
Ook zou het geheel van deze 3 landwegen "Miedlaan"kunnen worden genoemd.
BIJZONDERHEDEN:
Vermoedelijk zal dit Miedpad hebben doorgelopen tot de Stationsweg.

HORNESTREEK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Slachtedijk in N.Oostelijke richting tot aan de Westgrens van het dorp Tzummarum.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie Wijnaldum.
VOORSTEL: Hornestreek of Hoarnestreek.
BIJZONDERHEDEN:
De Hornestreek of Alddykis de oude zeedijk.
Hieraan staat de zgn."Sint Joris" boerderij, bewoond door erven J.Visser, eigendom van de N.H.kerk te Oosterbierum, die deze boerderij zal moeten hebben verkregen door een legaat, onder verplichting dat op het puntje van de toren "Sint Joris met de draak" werd aangebracht, waarvan de beeltenis éénmaal per jaar rondom de boerderij moet worden gedragen.
Dit gebruik is al spoedig in onbruik geraakt.

VISSERSLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende aan de Oostzijde van de Oosterbierumervissersvaart vanaf de Hornestreek naar het Noorden tot aan de zeedijk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie verklaring Visserspad, waarvan zij een voortzetting is.
VOORSTEL: Visserslaan.
BIJZONDERHEDEN:
Wordt ook wel Hornelaan genoemd omdat zij de Hornestreek met het gehucht "Oosterbierumerhorn" verbindt.

SCHILLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende in het verlengde van de Conchisweg vanaf de Hornestreek in Noordelijke richting tot aan de zeedijk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Deze weg werd regelmatig door het aanbrengen van schelpen onderhouden.
VOORSTEL: Schillaan.

STEENSTRAREED OF STEENSTRALEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hornestreek 350 M. ten Oosten van de Schillaan in Noordelijke richting tot aan de zeedijk.
VOORSTEL: Pûtswâlsterleane.
TOELICHTING:
De naam van het gehucht "Pûtswâl, hetwelk ligt bij het beginpunt van deze reed, vast te leggen.
BIJZONDERHEDEN:
Een juiste verklaring van de naam "Pûtswâlïs niet te geven.
Vermoedelijk duidt het op het afgraven van daar gelegen landen voor bv. wegverbetering of dijksverhoging.

KOEHOOLSTERREED.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hornestreek 600 M. voorbij de Pûtswâlsterleane in noordelijke richting tot aan de zeedijk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Genoemd naar het aan de zeedijk liggende gehucht Koehool", hetwelk afgeleid is van koude hoek.
TOELICHTING: Koehoolsterreed.
BIJZONDERHEDEN:
Koehool strekt zich uit over het grondgebied van het dorp Oosterbierum en dat van Tzummarum.

ZEEDIJK.

BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Slachteddijk in N.O.richting tot de Westgrens van het dorp Tzummarum. ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie Wijnaldum.
VOORSTEL: Zeedijk.
BIJZONDERHEDEN:
De woningen, staande aan de Zeedijk nabij de Oosterbierumervissersvaart, vormen tesamen het gehcht "Óosterbierumerhorn".
Naam raakt in onbruik.

KLOOSTER-LIDLUM.
De grenzen van het dorp Klooster-Lidlum zijn de volgende:
In het Noorden de z.o.grens van Oosterbierum en de Wesgrens van Tzummarum.
In het Oosten de Westgrens van Tzummarum.
In het Zuiden de gemeentegrens met Franekeradeel.
In het Westen de Oostgrens van Oosterbierum.

MONNIKEWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Lidlumerweg lopende in Zuidelijke richting tot 400 M. voorbij de Bainzemiedleane, daarna ombuigend naar Oosten tot de grens van de gemeente Barradeel met die van de gemeente Franekeradeel.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Het is de weg die liep langs het voormalige Lidlumer klooster, nadat dit van de uiterste N.O.hoek van het grondgebied van het dorp Klooster-Lidlum was overgebracht naar Oostelijk van de Monnikelaan gelegen percelen nabij de boerderij, thans bewoond door de heer A.Anema.
VOORSTEL: Monnikeweg.
BIJZONDERHEDEN:
De hier over de Oosterbierumerweg vaart gelegen brug wordt "Taniapijp"genoemd.
Vermoedelijk zal deze naam afgeleid zijn vande eigennaam "Tania", welke naam voorkomt onder de bewoners van stemgerechtigde boerderijen.
Aan deze weg ligt het gehucht "de Bjusse", waartoe ook wordt gerekend de boerderij, bewoond door de heer J.Hettinga.
De "Bjusse"zal een verklarende naam zijn voor het laag gelegen en vroeger waterrijk land.
Hieraan is gelegen de "Kloosterhoeve", Bewoner de heer G.Oosterbaan.

HET BINNENPAD.
BEGIN EN EINDPUNT:
Voetpad lopende vanaf de Monnikeweg in Westelijke richting naar de Bainzemiedleane.
VOORSTEL: Het Binnenpad.
BIJZONDERHEDEN:
Practisch vervallen.