Wumkes 1700-1900.

15 juli 1702.
Dirkje Dirks te Oosterbierum, die haar beide kinderen, weinige dagen oud, verdronk in een regenton, wordt te Leeuwarden in een zak gestoken, in het diept omtrent degalg verdronken en versmoord; daarna is het lichaam in de zak op het rad gesteld, houdende in iedere hand een gemaakte pop.

1 dec. 1747.
K. Sannes heeft in kleuren geteekend een gezicht van den zeedijk tusschen Oosterbierum en Sexbierum, en van de Lemmer, in O.-I. inkt. (Fr. Museum).

30 nov. 1764.
Verkoop der pastoralia van Oosterbierum.

30 nov.1765.
Verkoop der pastoraha van Oosterbierum.
Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden :Ambrosii Dorhoudt, v.d.m. Dokkumani, Animadversiones in loco selecta V. et J\T. Test.

23 mei 1766.
Kerkvoogden van Oosterbierum besteden het afbreken aan van de steenen spits aan de toren aldaar en twee kanten van het vierkant en dit weer op te maken naar het bestek bij Pieter Paludanus, ontvanger aldaar.

1 juli 1766.
Aanbesteed het maken van een nieuwe houten spits op de toren te Oosterbierum.

25 jan. 1773.
Honderd iepen verkocht op de buitenplaats van J. M. van Beijma thoe Kingma aan de oude Dijk onder Oosterbierum.

24 aug. 1775.
Ten huize van Claas Bogtstra, castelein in de Bogt van Guiné te Franeker, verkocht de herberg te Oosterbierum, bij Rinse Andries als huurder bewoond.

16 aug. 1795.
Nadat 16 Febr. op de grietenijrechtkamer te Oosterbierum de oude regeeringsleden waren afgezet, komt 17 Febr. het vrijcorps te Minnertsga in de wapenen op het plein van burger B. D. van Sixma, waar reeds de vrijheidsboom lag.
Hier vergaderden gelijktijdig 90 jonge dochteren in het wit, met driekleurige linten en ieder met een nationale roos of strik op de linkerborst. Van dit plein werd de boom door 16 jonge zonen der vrijheid gedragen, voorgegaan door een detachement gewapende burgers en gevolgd door verscheidene muzikanten met trom, violen en fluiten.
Hierop volgde de maagdenrei twee aan twee.
Een tweede detachement gewapende burgers sloot den trein, marcheerende dus door het dorp tot de herbergen weder van daar tot midden in de buren, alwaar reeds het gat gegraven was.
De boom geplant zijnde werd door den burger Rintje Sikkes een snaphaan en degen gehangen onder den hoed, welke met een nationaal driekleurig lint versierd was, „waaronder een evenaar verbeeldende de gerechtigheid, waarop dus de wapenen steunen en de vrijheid zich boven alle geweld verheft."
Hierop werd door een burger A, A. Backer een aanspraak aan de gewapende burgers en verdere omstanders gedaan, waarop een gulle eenvoudige vroolijkheid volgde, van zingen en dansen om den vrij heidsboom, genoegzaam door allen die hier tegenwoordig waren, zijnde de gewapende manschappen in een kring geschaard, en alle de maagden binnen dezelve rondom den boom.
Dit vereeuwigd zijnde met een dikwijls herhaald hoezee vertrok de trein, waarna de maagdenrei eenige verkwikkingen wierden aangeboden en in de herberg met koffie, eten en brandewijn onthaald, hebbende het Genootschap een tractement van bier en jenever, brengende den geheelen dag in vroolijkheid en gulle eensgezindheid door, tot allen 's avonds 9 uur in vrede scheidden en ieder vergenoegd tot zijn woning terugkeerde.

25 mei 1795.
Bij de bataillonsexercitie te Oosterbierum assisteeren de burger-majoor P. C. Leijstra te paard, en de chirurgijnmajoor Klaas Roelofs.
Tjeerd Pottinga te Wolvega wegens zingen van oranjeliedjes gebannen.

30 maart 1801.
Verkocht te Oosterbierum een jaarlijksche revenue van 18 gl. uit de kloostergoederen van Lidlum.

23 jan. 1828.
Hengstebier bij Frans G. Vellinga te Oosterbierum, waar de verschuldigde dekgeklen worden voldaan.

8 mei 1846.
Verschenen bij Th. IJpma te Franeker: Leerrede over Ps. 114:4 van Ds. P. Conradi Florison te Oosterbierum, uitgesproken na het afsterven van zijn vrouw.

8 juni 1861.
Aanbesteed het maken van een grintweg Minnertsga, Tjummarum, Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum.

2 dec. 1867.
Ds. IJ. Radersma te Oosterbierum wordt van orthodox modern en legt zijn ambt neer.

16 febr.1868.
Nieuw kerkorgel in de Herv. kerk te Oosterbierum ingewijd met een rede van ds. Creutzberg te Maarssen.

1 maart 1872.
Aanbesteed het bouwen van een school en een onderwijzerswoning te Oosterbierum.

28 febr. 1882.
Ds. H. van Broekhuyzen te Oosterbierum vertrekt uit Londen naar Ficksburg in Z.-Afrika.

7 nov.1887.
De Herv. kerkeraad te Oosterbierum breekt met de synodale organisatie van 1816.

29 nov. 1887.
Dr. L. Wagenaar te Heeg predikt in de timmerschuur van ouderling Nauta te Oosterbierum.