Fam.L.v/d Veen Lidlumerwei 14.

Dit spul stiet neist it spul fan Piet Jukema en famylje, oan ‘e kant nei de Buorren.
Der hawwe yn de rin fan de tiiden ferskate húshâldings wenne.
Wy begjinne mar fan no ôf oan:
Foer fam. v/d Veen,wiene dat: fam. Jelle Wolbers en Anneke,hja hie der in blommewinkel:”Anneke’s Blommewinkeltsje.
Foar harren wenne der fam. S.Dijkstra; derfoar fam. Joh. Wijngaarden en dy syn foargonger wie Bote Houtsma en der hat ek noch in Bote Jukema wenne.