Fam.G.Andringa Seedyk 1 ( Koehoal).

Dizze stjelp stiet der al snt 1907
Derfoar,dat is ek ope ldste Kadastrale kaart te sjen,stie der al in pleats mei derfoar in dwars foarein; op nei de Seedyk.
Yn 1907 is dy pleats fbaarnt mei swier waar yn febrewaris.
Yn 1897, dus mear as 100 jier lyn, is de pleats troch pake Sybe Harms Andringa, mei help fan syn beide bruorren op in boelguod oankocht en wennet der noch altiid de fam.Andringa.
Derfoar wenne de fam. Steenmeyer der; mar die koe it net hlde en doe moast it bidriuw ferboelguodde wurde.
De stjelp stiet, lyk as in hiel soat pleatsen yn Noard-Frysln, op in terp en dermei wat beskerme tsjin soms hege wetterstanden.
Yn 1907 is die terp wat fgroeven en is de modder; der wurd wol sein fan in laach fan wol in meter, yn de froegere westlike grft kroade.
Foarhinne moasten der altiid 2 hynders foar in wein mei strie om yn de skuorre ride te kinnen.
Dan daliks in Stien of in blok hout efter it tsjil; want oars ried de wein der wer t.