De Bourren

By it hoekje lans kin men fanf de Haerdawei de Buorren yn komme.
Op hoeke steane byelkoar Sijbe Thyskes,Ane Anema,Kees Been, Jan Terpstra, Sieger Hoekstra, Haije Stellingwerf,Siebren van der Veen en Mink Douma.