De St.Jorisstrjitte

It begjin fan de St.Jorisstrjitte,neamt nei St.Joris op e toer.
t Hs fan bakker Abma in 1920.
By it hekje stean Johannes Sytsma en Doet Abma.
De frou mei de wyte muts is frou Wietse Marra,mei har dochter Ytsje.
Sy wennen ope stjelp fan Rommert Stellingwerf,no Jaap de Jong.
Huite Liefke,Tsjipke Ruim, Keimpe de Haan,Ypke de Haan en Kees Statema.