Op dizze foto hat bakker Anne Kuzema de bakkerij al oernommen.
Links Anne Kuzema, Rinkse Kuzema-Boersma, Oene Wap, Durk Bootsma (letter bakker yn Exmorra) en Klaas Faber(letter bakker yn Pingjum).