Efkes fierder by de “3 peallen”of it “jiskegat”” lâns steane wy by de smidte fan baes Wiebe Wiersma.
De foto sprekt foar harsels,baes beslacht in hynsder.
Goed to sjen rjochts, is de rutse roune izeren plaet,dy’t op de betonnen ring leit.
Duzze izeren plaet lei der los open waerd der of dienas der in nije hoep om it tsjil moast.
Dan paste de tulle (de as)yn it gat ûnder de izeren plaet.
By de smidte stie altyd in fytspomp foar algemien gebrûk, as baes Wiebe op béd gyng, kaem de pomp efter de doar.