Oan de Hoarnestreek, tsjinoer Johannes Houtsma en Riekje.

Dizze stjelp stie dus oan de Hoarnestreek.
Ja ,hat der Stien; wanthy is yn 1994 fbrutsen.
Neffens ynwne ynformaasje hat foarhinne Ulbe Prosje hjir buorke.
Syn omkesizzer Rients Hoekstra,hat hjir neitiid noch wenne.
Omtrint 1917 wennen hjir Dooitze Zwart en Trijntje.