Seerp Jukema en Tjitske Oosterbaan.
Hikke is letter stellen troch arbeider fan Jan Juckema en opstookt yn de hongerwinter 1944-1945.
Arbeider hat per direkt Żntslag krigen.
Bron: Jan Hofstra.