De optocht

De beide muziekkorpsen, ‘De Bazuin’ en Crescendo’ gingen door het dorp ter gelegenheid van de binnenkomst van de Tocht van de Ouden van Dagen, alle schoolreisjes en de optocht van Koninginnedag.
Daarachter liepen, of ‘hosten’ de inwoners van het dorp.
Of men begon op de Franekerweg bij de gebr. Keuning, of men begon ter hoogte van de Miedweg, al naargelang de richting van de aankomst.
De apotheose vond altijd plaats op het plein voor de herberg ‘Het Wapen van Barradeel’
Op de muziek slingerde men in lange slierten om elkaar heen.