L.C.Juli 1937.
Onder Oosterbierum bevind zich een Badpaviljoen van de zwemclub Franeker en Omstreken.
De belangstelling voor de inrichting is nog steeds groeiende, hetgeen zich demonstreert in het ledental van de haar exploiteerende vereniging.
De zwemclub welke zich oorspronkelijk bescheidenlijk met den naam Franeker alleen sierde, kreeg niet lang na haar oprichting ook zooveel leden, dat de naam gewijzigd werd in Zwemclub Franeker en Omstreken.
Zij werd 15 Juli 1932 opgericht en bestaat dus de volgende week vijf jaar.
Toen zij werd opgericht traden 49 leden toe, welk aantal ieder seizoen steeg.
Het is in 1936 uitgegroeid tot 425, terwijl daarenboven nog 283 vrouwen en 439 kinderen lid waren.
Op het ogenblik zijn deze aantallen 432, 180 en 465.
Dit groeiend ledental werkte er sterk aan mee, dat de inrichting, welke in het tweede seizoen werd aangeschaft (keet van Cornwerderzand) thans is geworden tot een goed outilleerd badpaviljoen, waarvan men zich op bij de afbeelding een goed denkbeeld kan vormen.
Het eerste seizoen had men de beschikking over een schuur van den heer Ennema, wwar de dames zich mochten verkleeden.
De heeren namen in die dagen genoegen met den dijk.
Het is absoluut een feit, dat het wakkere bestuur van de zemclub een goed werk heeft verricht en nog verricht.
Zij stelt echter voorop en dat is een zeer te prijzen doel, enkel en alleen gelegenheid te geven tot het zwemmen en baden in zee en wenscht van haar inrichting in geen geval een centrum van vermaak te maken.
Het zwemwater, dat uit den aard der zaak steeds ververscht wordt, in dat opzicht is een zeebad eenig, is hier afgebakend door twee in zee loopende pieren en de bodem bestaat hier uit zand.
Het toezicht is in goede handen en het paviljoen is gemakkelijk te bereiken.
In den Westhoek van de gemeente Het Bildt bevindt zich dan nog voorts een inrichting van zeer bescheiden afmetingen, welke de naam “Lyts Bigjin”draagt.
Ook hier bestaat ruimschoots gelegenheid tot het nemen van zeebaden, maar men zal daar genoegen moeten nemen met een kleibodem, hetgeen tot dusver zeer velen hebben gedaan.