Firdgum links:Een loden proeffibula zg. schijffibula 800 na Chr.; Rechts een aflaatpenning 1200 na Chr.

foto W.L.