Tzummarum Zwaardeburen.
Sept. 1951 Opgraving van grafveld ca. 700 na chr.

In 1951 is hier een tamelijk omvangrijk terreinonderzoek ingesteld, de reden daarvan was, dat er bij het ploegen menselijke skeletdelen waren bovengekomen zodat het niet uitgesloten was dat we hier te doen hadden met een oud grafveld.
De eigenaar destijds van het terrein de heer G.Swart verleende hierbij zijn medewerking.
De hoogte van Zwaardeburen reikte met haar kruin tot iets boven de 2 m N.A.P.
Tot in de tweede helft van 1800 stond hier een boerderij.
Na de afbraak werd alles geslecht, waarbij de afgegraven grond werd gebruikt voor demping van de Westelijke en Zuidelijke singelgracht.
Hierdoor kwam een grafveld, waarvan men het bestaan niet had vermoed dicht aan de oppervlakte te liggen.
Dank zij de ondiepe ligging tekende zich het grafveld in zijn gehele omvang al spoedig af.
Ook zijn een aantal skeletten, volgens sommigen 6, en volgens anderen 8 aangetroffen bij het bouwen van de arbeiders woningen op de zuidelijke helling.
Aan de hand van de scherven aardewerk wijst de bewoning op wellicht de 8e eeuw en haar hoogtepunt in de 12e eeuw.