DE KUIKENS 100 JAAR STRANDMEESTER EN SLUISWACHTER.

HET GESLACHT KUIKEN

Honderd jaar Strandmeester van het Waterschap ,,De Bildtpôllen”, verdeeld over drie generaties: Vader, Zoon en Kleinzoon.
1839-------- 9 Mei-------------1939
M.de R.
Naar aanleiding van bovenstaand heugelijk feit, zou ik gaarne in de Bildtsche Courant deze zeldzame gebeurtenis in herinnering brengen en er eenige mededelingen aan toe voegen.
Toen op 5 April 1839 de oude Strandmeester FRANS ALLERTS RONDA, op ruim 70 jarigen leeftijd was overleden,werd op 18 April van dat jaar in zijne plaats benoemd, door de eigenaren van genoemd Waterschap, CORNELIS JANS KUIKEN.
Toen Cornelis de eervolle benoeming kreeg, was hij nog ongehuwd en bij zijn ouders in huis.
Zijn vader JAN JANS KUIKEN, was bij de Ingelanden van de Bildtpôllen ook geen onbekende.
In 1812 gekozen tot Volmacht van het Waterschap,bleek het later dat er een goede keuze was gedaan.
Toen bij de bekende storm van 1825 de zeedijk doorbrak maakte Kuiken zich bij die ramp, zeer verdienstelijk.
Zoals een kapitein op het schip, gaf hij in die kritieke toestand de bevelen met steeds de belangen van het Waterschap voor oogen hebbende.
Hij was een man van doortasten en doorzetten, een man die niet weifelde, maar direct zei, zoo moet het en zoo zal het.
Bij de later gehouden vergadering van eigenaren - na die catastrofe – werd dan ook met grote waardering over Kuiken zijn beleid gesproken en unaniem werd er besloten om Kuiken ter herinnering aan zijn zoo gewaardeerden arbeid een zilveren tabaksdoos met inscriptie, plus 200 gulden aan te bieden.
Wat Kuiken bij zijn leven heeft gepresteerd en voorstond, is m.i. wel uit zijn overlijdens-advertentie, die voorkomt in de Leeuwarder Courant van Febr. 1844 te lezen, en die ik hier zooals hij in’t origineel voorkomt, zal weergeven:
,,Heden overleed, na eene ongesteldheid van veertien dagen, in den ouderdom van 71 jaren.

Jan Jans Kuiken
In leven Oud Volmacht van den Bildtpolder, mede oprigter en voorzittend Lid van de Brandwaarborg Sosieteit Kanton Hallum en landbouwer alhier;
Betreurd door zijne Weduwe, Kinderen en Vrienden, die zijne gevoeligheid omtrent het algemeen welzijn, en zijne vrijzinnige denkwijze omtrent de Staatshuishouding op waarde wist te schatten.
Mede uit naam der kinderen en Behuwdkinderen
Lijsbert Johannes Pars, Weduwe.
Vrienden en Bekenden,gelieven deze als bijzondere kennisgeving aan te nemen.

Zooals ik reeds zeide was Cornelis nog ongehuwd toen hij werd benoemd, maar de vrouw zijner keuze stond gereed, om met hem het huwelijksbootje in te stappen.
Haar naam was ANTJE DIRKS KUIKEN.
Volgens hun huwelijksacte was Antje 19 jaar toen ze trouwde, geboren te St. Jacob en wonende te St.Anna Parochie en dochter van DIRK REIMERS KUIKEN en KLAASJE BEERTS KUIKEN, boer en boerinne te St.Anna, maar de laatstgenoemde reeds overleden.
Het huwelijk van Cornelis en Antje werd op 9 Mei 1839 door den Burgemeester van Andringa de Kempenaar als ambtenaar van den Burgelijken Stand, voltrokken.
Het jonge paar vestigde zich diezelfde dag nog in de woning op het Strandhuis en vanaf die datum is deze dan nu a.s. Dinsdag 9 Mei honderd jaar steeds door een Kuiken bewoond geweest, en ik hoop dat de tegenwoordige Volmachten van de Bildtpollen kunnen besluiten om op 9 Mei a.s- als een herinnering – de Ned. Vlag op het Strandhuis te laten wapperen en het is zeer waarschijnlijk dat hij daar ook 9 Mei 1839 op heeft gestaan.
Cornelis heeft met ambitie en plichtsgetrouw gedurende een tijdperk van ruim 33 jaren het ambt van Strandmeester waargenomen, toen de dood, na een kortstondige ziekte, aan zijn werkzaam leven een einde maakte.
Op 1 Nov. 1872 verscheen in de Leeuwarder Courant onderstaande advertentie:

St. Anna Parochie, 25 October 1872.
Hedenmorgen overleed in den ouderdom van 60 jaren, mijn waarde Echtgenoot Cornelis Jans Kuiken , in leven Strandmeester van de Bildtpollen, mij met 5 Kinderen , diep treurig over dit groot verlies,achterlatende.
A.D. Kuiken. Wed. C. J. Kuiken.
De namen van het aantal kinderen, waarin hierboven sprake van is, waren Jan, Klaas, Dirk,Johannes en Lijsbert.
De jongste van de vier zoons is nog in leven, genaamd Johannes, maar heeft ook al de 8 kruisjes op de rug.
Hij is de vader van onze tegenwoordige Strandmeester en woont in St.Jacob, alwaar hij als gepensionneerde sluiswachter, zijn welverdiende rust geniet.
Na den dood van Cornelis vergaderden de Ingelanden om een nieuwe Strandmeester te benoemen.
Volgens het dagboek van mijn vader werd de oudste zoon Jan Cornelis Kuiken met groote meerderheid van stemmen benoemd.
Toen Jan zijn benoeming kreeg was hij reeds gehuwd.
10 Mei 1870 was hij getrouwd met Trijntje Rieniks.

Uit de Bildtse Post van 25 April 1939.