Hand matig rooien van suikerbieten aan de Hoarnestreek Tzummarum omstreeks 1948.
De personen zijn v.l.n.r.Freek Ennema, Jan R. Kamstra, Enne Kamstra, Tjitte Kramer, Ypke Kuiken, Rense J. Kamstra, Tjerk Ennema sr., Jetske Ennema.
Op de achtergrond is de oude zeedijk zichtbaar met v.l.n.r. de woningen SÚdyk 12 van Jan.R. Kamstra, SÚdyk 10 van Theodorus Mebius, SÚdyk 9 van Lieuwe Tjeerds Heeringa, SÚdyk 8 van Harm Heeringa, SÚdyk 7 van Klaas Bouma en SÚdyk 6 van Meinte Reitsma.

Bron: familie Kamstra