Brand door het inslaan van den bliksem

Zoals ons gisteren per telegraaf werd gemeld, is de boederij van den heer S.Andringa te Koehool ,aan den zeedijk onder Oosterbierum, tengevolge van het inslaan van den bliksem afgebrand. Uit Sexbierum wordt ons heden nader bericht,dat de boerderij gisternacht omstreeks half drie door het hemelvuur werd getroffen. De brandspuit van Tzummarum, die zeer spoedig was aangebracht,kon bij het in werking brengen niet beletten , dat het geheele gebouw uitbrande; alleen een gedeelte van de voorhuizinge werd behouden . In de vlammen werden mede verteerd: vier koeien, vier hokkelingen, een kalf, landbouwgereedschappen , hooi, pootaardappelen, stroo, vlas en eenige huismeubelen. Nog tijdig werd gezorgd voor de berging van acht paarden, vijf koeien en het grootste gedeelte van de huismeubelen, benevens een partijtje lijnzaad. De schade wordt gedekt door verzekering bij de onderlinge brandassurantiemaatschappij “Achlum”

L.C. 22 febr. 1907