Een rijtje huizen na het perceel SÚdyk 19 het voormalige cafÚ Koehool die allemaal zijn afgebroken in verband met de dijkverhoging tussen 1970 en 1975.
SÚdyk nr. 20 Jelte Rients en Jantje van der Zee- Kikstra.
SÚdyk nr. 21 Frans en Pietje Groeneveld- Bijlsma.
SÚdyk nr. 24 Klaas Piers en Hiske Bonnema- de Boer en later Johannes S.en Riek Houtsma- Zaagsma.
SÚdyk nr. 25 Douwe en Wietske Hoekstra- Weistra.