W.Leistra 2010

En stukje geschiedenis Dijkshoek.

1785- 8 Juli Schijf schieten bij den strandmeester D.La Fleur op Dijkshoek om een met zilver gemonteerd geweer.
1835- 5 Sept. Boelgoed van 25 Terschellinger veulens in de herberg op Dijkshoek onder Firdgum.
1838- 29 Maart. Schijfschieterij te Dijkshoek onder Firdgum om een zilveren tabaksdoos, snuifdoos en uitpluizer.
VERKOOPING VAN DE HERBERG "DIJKSHOEK".
De Notaris A..Wassenbergh te St Anna-Parochie zal op Maandag den 15 Junij 1857, namiddags precies 3 uur,ten huize van D.van der Zee te Tzummarum, bij strijkgeld- en verhooggeld, provisioneel verkoopen:

1. De van ouds gerenommeerde HERBERG DIJKSHOEK, met ruime en sterke HUIZINGE, SCHUUR en STALLINGEN, Erf, Grond, en Boomgaard, staande en gelegen aan den rijdweg onder Firdgum.
2. Twee daarbij staande GEBOUWEN, met Grond en Tuin.
3. Twaalf perceelen uitmuntend BOUW en WEILAND,onder Firdgum en Tjummarum.
Alles toebehoorende aan R.D.La Fleur en Vrouw te Firdgum. Uit de l.c.

BOELGOED FIRDGUM DIJKSHOEK.
Notaris G.Lammeree te St.Jacobiparochie zal op Woensdag 16 Oct. 1918 des voormiddags 10 uur ,ten sterfhuize van den heer J.Tj.Lettinga, in Dijkshoek onder Firdgum,bij boelgoed a contant verkopen:
4 paarden,als: 9 jarige bruine ruin, zwarte merrie, 6 jarige goudgele tuin, 2 schapen, 25 kippen, en een haan.
Boerenreeuw en gereedschappen: 2 Hooiwagens met raam, hooiwagen, kapwagen met dissel, kapshais, aardkar met stokraam, 2 aardkarren, ploeg met 2 scharen, vorenploeg, cultivater, 2 paards houten eggen, 2 paards ijzeren eggen, 2 1 paards houten eg, 1 paards landrol, kruiwagens, graanwinde, roepels met banken, 3 roepelkleeden, evenaar met schalen en gewichten, bascule, kippenhok met loop, mesthoop, gereid met hoofdstel en leidsels, 180 aardappelbakken, 60 graan en andere zakken, graan en aardappelzeven, harken, hooilep, paardetuig enz. Hooi, 2 p.m. haver,groote boonen, haverstroo en 60 bos dekriet.
Meubilaire goederen: eikenhouten kabinet, kasten, tafels, stoelen, spiegels, 2 staartstukklokken, kook en kolomkachel, vloerkleed en kleedjes, lappenbank, koperen handketel, ijzeren geldkistje, koperen gootlingen, en ketels enz. uit de l.c.

Boerenhuis,Bouw en Weiland Firdgum.
Notaris P.van der Maan te St.Jacobi Parochie is voornemens op woensdag 24 Sept. 1958 s,avonds om halfacht, in cafe Dijkstra te Minnertsga, finaal publiek te verkopen.
Het BOERENHUIS met TUIN, ERF, BOUW en WEILAND op Dijkshoek onder Firdgum, samen groot 56/40 are, verpacht aan de heer H.Osinga tot 12 Mei 1961 de gebouwen en tot 1 november 1960 het land voor f.250,- per jaar.
Bod slechts f.2099,-
Bezichtiging van de gebouwen op de verkoopdag van 9-11 uur.

Uit de l.c.